Tình hình quản trị
Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2021

Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Quý Cổ...
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 11, ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 11, ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Nội dung thông tin được chứng nhận đăng ký thay đổi: Vốn điều lệ: 87.998.820.000 đồng; Mệnh giá cổ...