Thông tin chung
Thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty

Thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ; - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ; -...
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 09/06/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tiến hành tổ chức Đại hội...
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ; - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ; -...
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và công bố thông tin về tài liệu Đại hội

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và công bố thông tin về tài liệu Đại hội

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ; - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ; -...
Thông báo Thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức vụ

Thông báo Thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức vụ

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ; - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ; -...
Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons - Công bố thông tin về Văn bản chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐTN năm 2020

Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons - Công bố thông tin về Văn bản chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐTN năm 2020

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ; - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ; -...
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons gia hạn thời gian dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons gia hạn thời gian dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ; - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ; -...