Quan hệ cổ đông
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons thông...
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Quý Cổ đông...
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons

Sáng ngày 30/03/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng và...
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; - Quý...