Quan hệ cổ đông
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Điều lệ hiện hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng và Đầu...
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 12, ngày 11 tháng 08 năm 2022.

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 12, ngày 11 tháng 08 năm 2022.

Nội dụng thông tin được chứng nhận thay đổi: Vốn điều lệ: 87.998.820.000 đồng; Mệnh giá cổ phần:...