Hệ thống quản lý Chất lượng và An toàn

 


 

Chính sách Chất lượng

 

    * Xây dựng các công trình đạt chất lượng, tiến độ, an toàn và đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng, đảm bảo uy tín của Công ty là Mục tiêu hàng đầu của VISICONS. 


     * Cải tiến không ngừng trong quản lý sản xuất kinh doanh, phát triển đa doanh, đa dạng hoá sản phẩm, khả năng cạnh tranh và thoả mãn khách hàng là sức mạnh của VISICONS.


    * Duy trì và tập trung sức mạnh tập thể, thống nhất một khối trong đường lối lãnh đạo, đoàn kết nhất trí trong toàn thể cán bộ công nhân viên là đường lối của VISICONS.


    * Nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, nâng cao năng lực cán bộ, đầu tư chiều sâu trang thiết bị và áp dụng công nghệ mới, là trách nhiệm của VISICONS. 


    * Kết quả lao động của VISICONS luôn xuất phát từ: Mục tiêu cụ thể, huy động Sức mạnh, xác định Đường lối, thực hiện có Trách nhiệm.


Chính sách An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

 

Công tác An toàn và sức khỏe nghề nghiệp là mối quan tâm hàng đầu của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons. Chúng tôi cũng ý thức rất đầy đủ những mối nguy hiểm, rủi ro đối với an toàn và sức khỏe cũng như tầm quan trọng trong việc tuân thủ các qui định an toàn và sức khỏe nghề nghiệptheo các yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cam kết:


   * Tuân thủ luật pháp và đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan về An toàn và sức khỏe nghề nghiệp;

   * Tạo lập và duy trì một môi trường làm việc loại trừ và /hoặc kiểm soát hiệu quả các mối nguy hiểm đối với an toàn và sức khỏe của mọi nhân viên, nhà thầu và khách thăm quan;
   *
Cung cấp nguồn nhân lực và tài chính, trang thiết bị, công nghệ và qui trình thi công tiên tiến nhằm xây dựng môi trường làm việc ngày một tốt hơn giảm tối đa nguy cơ gây ra tai nạn;
   *
Không ngừng cải tiến, nâng cao hiêu quả hoạt động, đảm bảo thực hiện hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:2007.
    *
Chính sách này được phổ biến tới toàn thể nhân viên và các bên có liên quan trong quá trình thi công của công ty.

 


 

   

Giấy chứng nhận Thay đổi ĐKKD

  Chứng chỉ nặng lực hoạt động Thi công xây dựng  

Chứng chỉ nặng lực hoạt động Thiết kế