Năng lực nhân sự


     Visicons luôn xác định “con người là yếu tố quyết định thành công của Doanh nghiệp”, VISICONS thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý cho các chuyên viên và đội ngũ kế thừa; đào tạo về ISO, OHSAS, văn hóa & giá trị cốt lõi. Đào tạo chuyên sâu các chuyên đề, chuyên môn và các hoạt động đào tạo nội bộ của các Trưởng bộ phận đối với nhân viên trong Bộ phận của mình quản lý để đảm bảo dù ở bất kỳ vị trí nào, mỗi cá nhân đều mang lại hiệu quả công việc tốt nhất, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty. Xây dựng ma trận chức năng công việc của tập thể, các nhân, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên. Cải tiến chính sách đãi ngộ, đánh giá năng lực nhân viên dựa trên hiệu quả công việc. Tạo động lực và khuyến khích cán bộ nhân viên gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của Công ty.

     Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, bình đẳng, thân thiện, an toàn. Nâng cao chất lượng môi trường làm việc tại công trường thi công.