Sơ đồ tổ chứcCƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:     5 thành viên

2. Ban Tổng giám đốc: 6 thành viên

3. Các phòng ban Công ty:

    3.1. Phòng Hành chính

    3.2. Phòng Nhân sự

    3.3. Phòng Đấu thầu - Quản lý hợp đồng

    3.4. Phòng Quản lý thi công - Chất lượng - An toàn

    3.5. Phòng Tài chính kế toán

    3.6. Phòng Đầu tư

    3.7. Phòng Quản trị nội bộ

4. Các Đội xây dựng, Ban điều hành, Ban chỉ huy công trường