Sơ đồ tổ chứcCƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:     5 thành viên

2. Ban Tổng giám đốc: 6 thành viên

3. Các phòng ban Công ty:

    3.1. Phòng Hành chính

    3.2. Phòng Nhân sự

    3.3. Phòng Đấu thầu - Quản lý hợp đồng

    3.4. Phòng Quản lý thi công - Chất lượng - An toàn

    3.5. Phòng Tài chính kế toán

    3.6. Phòng Đầu tư

    3.7. Phòng Quản trị nội bộ

    3.8. Phòng Thiết bị thi công

4. Các Đội xây dựng, Ban điều hành, Ban chỉ huy công trường