Thông tin chung
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 12, ngày 11 tháng 08 năm 2022.

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 12, ngày 11 tháng 08 năm 2022.

Nội dụng thông tin được chứng nhận thay đổi: Vốn điều lệ: 87.998.820.000 đồng; Mệnh giá cổ phần:...