Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons

Sáng ngày 06/04/2023, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (VISICONS - Mã chứng khoán VC6) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Định hướng phát triển năm 2023 của Công ty.

Đại hội được thực hiện dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, bao gồm Ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội, Ông Hoàng Hoa Cương – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ông TODA KOJI – Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Phấn Tuấn – Thành viên HĐQT.

Trong năm, VISICONS đã nỗ lực, chủ động triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022, vì nhiều lý do khách quan nên tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2022 là: 906,385 tỷ đồng đạt 82,5% Kế hoạch, doanh thu ghi nhận là 859,927 tỷ đồng đạt 81,4% kế hoạch. Tuy nhiên Công ty đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, đảm bảo tỷ lệ cổ tức 10% trả cho cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà Nước, ổn định việc làm và thu nhập cho Người lao động, bảo mục tiêu phát triển bền vững của VISICONS.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty đặt mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp, cải tiến mạnh mẽ trong quản trị điều hành. Đầu tư chiều sâu về thiết bị, công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, hợp lý hoá các khâu sản xuất, nâng cao khả năng thích ứng và cạnh tranh của doanh nghiệp, tiếp tục nâng cao uy tín Thương hiệu VISICONS trên thị trường xây dựng Việt Nam.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự Đại hội đạt 100% phiếu biểu quyết đồng ý, làm cơ sở để Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV VISICONS tổ chức triển khai thực hiện.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT

Ông Hoàng Hoa Cương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành Hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023