Công bố thông tin: Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐTN năm 2023; Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2023

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2023

Đính kèm: Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2023

1. Thông báo mời dự họp ĐHCĐ 2023

2. Chương trình ĐHCĐ 2023

3. Giấy Đăng ký

4. Giấy Ủy quyền