Công bố thông tin: Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐTN năm 2023; Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2023

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2023

Đính kèm:

I. Tài liệu kèm thông báo mời họp ĐHĐCĐTN năm 2023

1. Thông báo mời dự họp ĐHCĐ 2023

2. Chương trình ĐHCĐ 2023

3. Giấy Đăng ký

4. Giấy Ủy quyền

II. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01. VC6-CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐTN 2023-06.04.2023

02. VC6-QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐTN 2023

03. VC6-TỜ TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐHĐCĐTN 2023

04. VC6-BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

05. VC6-BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN

06. VC6-BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐHĐCĐTN 2023

07. VC6-BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐHĐCĐTN 2023

08. VC6-TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

09. VC6-TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN MẶT

10. VC6-TỜ TRÌNH TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

11. VC6-TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT KÈM BẢN DỰ THẢO 02 QUY CHẾ

12. VC6-TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT KÈM DỰ THẢO QUY CHẾ