Công bố thông tin: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2023 cho Cổ đông Công ty cổ phần VISICONS: ngày 10/03/2023

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Công bố thông tin:

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến ngày 06/04/2023)

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho Cổ đông Công ty cổ phần VISICONS: ngày 10/03/2023.

Tài liệu kèm theo:

► Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023