CBTT: Nghị quyết của HĐQT về Kế hoạch chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Công bố thông tin:

 

- Nghị quyết số 19NQ/VC6-HĐQT ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc "Kế hoạch chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền"

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons: 05/05/2023

Tài liệu đính kèm:

► Thông báo số 104 TB/VC6-CBTT ngày 17/4/2023