CBTT: Nghị quyết của HĐQT lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Tài liệu đính kèm:

► Thông báo số 176TB/VC6-CBTT ngày 28/06/2023