Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 16/05/2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 25/05/2023 đến ngày 23/06/2023).

Tài liệu đính kèm: 

► Ông Nguyễn Xuân Quỳnh - Phó Tổng giám đốc Công ty