Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons

Sáng ngày 31/03/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (mã Chứng khoán: VC6)

Sáng ngày 31/03/2022 Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, với sự tham dự của các cổ đông, sở hữu và đại diện 6.696.250 cổ phần, tương đương với: 83,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung trình đại hội và bao gồm kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2022. Thông qua đại hội, toàn thể cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên với sự nhất trí cao, làm cơ sở để thực hiện Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.

Ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT

Ông Hoàng Hoa Cương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành Hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Trong năm qua, Công ty luôn tích cực tiếp thị đấu thầu các dự án trong và ngoài nước, trong đó chú trọng nguồn vốn FDI. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty tăng cường áp dụng các ứng dụng chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo yêu cầu kỹ mỹ thuật và yêu cầu chuẩn hóa Hệ thống nhận diện thương hiệu công ty tại công trường. Áp dụng và tiếp tục cải thiện hoàn thiện Hệ thống quản lý, điều hành và thi công xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và ISO 45001-2015. Đề ra nhiều biện pháp để thích ứng với tình hình dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với sự tán thành 100% của các Cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã thành công tốt đẹp.