CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu VC6 có quyền biểu quyết đang lưu hành

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu VC6 có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Tài liệu đính kèm:

►  Công văn số 312-TB/VC6-CBTT về việc CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu VC6 có quyền biểu quyết đang lưu hành