CBTT: Triển khai phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Công bố thông tin triển khai phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Tài liệu đính kèm:

► Triển khai phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 kèm Quyết định số 20 QĐ/VC6-HĐQT