CBTT: Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu VC6

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons công bố thông tin về Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu VC6 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

► Tài liệu đính kèm: Công văn số 416 TB/VC6-CBTT  v/v CBTT Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu VC6