CBTT: Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của VC6

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của VC6.

Tài liệu đính kèm:

► Thông báo số 279 TB/VC6-CBTT ngày 22/7/2022