CBTT Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VC6

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Công bố thông tin: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VC6

Tài liệu đính kèm:

► Thông báo số 255 TB/VC6-CBTT ngày 22/6/2022