Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 12, ngày 11 tháng 08 năm 2022.

Nội dụng thông tin được chứng nhận thay đổiVốn điều lệ: 87.998.820.000 đồng; Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng; Tổ số cổ phần: 87.998.820

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 12, ngày 11 tháng 08 năm 2022.