Công bố thông tin: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty con của Doanh nghiệp

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons công bố thông tin về việc: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội chứng nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty con của Doanh nghiệp.

Tài liệu đính kèm: 

► Công bố thông tin: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty con của Doanh nghiệp