Thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons công bố thông tin V/v Thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty

Tài liệu kèm theo: 

Công văn số 243 CV/VC6-CBTT V/v: Thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty