Thông báo nhận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS - Mr. Trần Tuấn Khanh

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Thông báo nhận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS - Mr. Trần Tuấn Khanh

Tài liệu đính kèm: 

► Công văn Thông báo nhận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS - Mr. Trần Tuấn Khanh