Thông báo Thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức vụ

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons công bố Thông báo Thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức vụ.

Tài liệu kèm theo: 

► Công văn số 178 CV/VC6-CBTT V/v: Thông báo Thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức vụ