CBTT về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, 2021, 2022

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, 2021, 2022

► Tài liệu đính kèm: Công văn số 562 TB/VC6-CBTT ngày 31/12/2022