Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và công bố thông tin về tài liệu Đại hội

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Tài liệu đính kèm: 

► Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và công bố thông tin về tài liệu Đại hội.

Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.