Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tài liệu kèm theo.

Tài liệu đính kèm:

► 1. Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

► 2. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

► 3. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

► 4. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2020.

► 5. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng 2020 - 2025.

► 6. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ TN năm 2020.

► 7. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2020.