Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025