Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

- Quý Đối tác, khách hàng


Công ty CP Xây dựng và đầu tư Visicons thông báo công bố thông tin về Nhân sự HĐQT, BKS và Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường nhiên năm 2020.

Tài liệu đính kèm:

► Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

► Công văn: 225 CV/VC6-CBTT v/v: Nhân sự HĐQT, BKS, Bổ nhiệm lại TGĐ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

► Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

► Nghị quyết Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty.

► Sơ yếu lý lịch - Mr. Trần Văn Khánh.

► Sơ yếu lý lịch - Mr. Hoàng Hoa Cương.

► Sơ yếu lý lịch - Mr. TODA Koji.

► Sơ yếu lý lịch - Mr. Nguyễn Minh Tuấn.

► Sơ yếu lý lịch - Mr. Nguyễn Phấn Tuấn.

► Sơ yếu lý lịch - Mr. Đặng Thanh Huấn.

► Sơ yếu lý lịch - Mr. Trần Tuấn Khanh.

► Sơ yếu lý lịch - Mr. Nguyễn Kiến Trung.