Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons - Công bố thông tin về Văn bản chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐTN năm 2020

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ;

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons công bố thông tin về Văn bản chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

► Tài liệu kèm theo: 

- Công văn số 464/CV-ĐKKD của Phòng Đăng ký kinh doanh V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐTN của Công ty Visicons.

- Công văn số 168/VC6-CBTT V/v: Công bố Văn bản chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.