Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons gia hạn thời gian dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo gia hạn thời gian dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thực hiện thanh toán Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.

Tài liệu đính kèm: 

► Gia hạn thời gian dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thực hiện thanh toán Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.