Nghị quyết Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niêm năm 2020 và Tạm ứng cổ tức năm 2019.

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo :

1. Nghị quyết số 01NQ/VC6-HĐQT ngày 26/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: "Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền".

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2020 và Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền cho Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons: 25/03/2020.

Tài liệu đính kèm:

► Công văn về Nghị quyết Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Tạm ứng cổ tức năm 2019.