Hạ tầng (Civil), giai đoạn I - Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh
 • Hạ tầng (Civil), giai đoạn I - Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh
 • Hạ tầng (Civil), giai đoạn I - Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh
 • Hạ tầng (Civil), giai đoạn I - Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh
 • Hạ tầng (Civil), giai đoạn I - Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh
 • Hạ tầng (Civil), giai đoạn I - Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh
 • Hạ tầng (Civil), giai đoạn I - Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh
 • Chi tiết dự án

  Dự án:           Hạ tầng (Civil), giai đoạn I - Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh

  Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Vimeco

  Địa điểm:      Hoài Đức - Hà Nội


  Nội dung hợp đồng: Xây dựng và hoàn thiện hạng mục của Dự án

  Giá trị hợp đồng: 45,882 tỷ đồng


  Ngày 08/12/2010 Công ty CP Vimeco và Công ty CP Vinaconex 6 đã ký kết hợp đồng số: 341/HĐ-Vimeco-QLDA với nội dung hợp đồng: Thi công xây dựng một số công việc thuộc công trình hạ tầng (Civil), Giai đoạn I - Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh với giá trị hợp đồng là 45,882 tỷ đồng.