Kênh dẫn nước sông - Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sông Đà - Hà Nội
 • Kênh dẫn nước sông - Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sông Đà - Hà Nội
 • Kênh dẫn nước sông - Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sông Đà - Hà Nội
 • Kênh dẫn nước sông - Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sông Đà - Hà Nội
 • Kênh dẫn nước sông - Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sông Đà - Hà Nội
 • Kênh dẫn nước sông - Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sông Đà - Hà Nội
 • Kênh dẫn nước sông - Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sông Đà - Hà Nội
 • Chi tiết dự án

  Dự án:           Kênh dẫn nước sông - Hệ thống cấp nước chuỗi đô thi Sông Đà - Hà Nội

  Chủ đầu tư:  Ban QLDA ĐTXD HTCN Sông Đà Hà Nội

  Địa điểm:       Hòa Bình


  Nội dung công việc:    Thi công kênh dẫn nước sông Đà đoạn từ Km1+00 đến Km2+00

  Giá trị hợp đồng:         12,963 tỷ đồng

  Thời gian khởi công:   Năm 2006

  Thời gian hoàn thành: Năm 2007