Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty tại TP Hồ Chí Minh

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons công bố thông tin bất thường về việc: Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu đính kèm: 

► Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty tại TP Hồ Chí Minh