Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6


Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Xem file đính kèm:

01. Ông Hoàng Hoa Cương: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

02. Ông Nguyễn Minh Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị, phó Giám đốc Công ty

03. Ông Trần Văn Khánh 

04. Ông Nguyễn Phấn Tuấn