Công bố thông tin về việc Giấy chứng nhận ĐKHĐ văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons công bố thông tin về việc: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty Visicons tại thành phố Hồ Chính Minh.

Tài liệu đính kèm: 

► Công bố thông tin về việc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

► Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh