Công bố thông tin: Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021; Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2021 và Thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021; Công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2021 và Thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Đính kèm: Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2021

► Giấy Đăng ký

► Giấy Ủy quyền

1. Chương trình ĐHCĐ 2021

2. Quy chế làm việc

3. Tờ trình Chương trình nghị sự

4. Báo cáo KQSXKD 2020 của Ban điều hành

5. Trích BCTC 2020

6. Báo cáo công tác năm 2020 của HĐQT

7. Báo cáo, tờ trình của Ban kiểm soát

8. Tờ trình (Phương án phân phối lợi nhuận 2020, trả cổ tức, trả thù lao)

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận