Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiên

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiên.

Tài liệu đính kèm:

► Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiên.