Công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐTN năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo :

1. Nghị quyết số 02NQ/VC6-HĐQT ngày 26/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: "Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền".

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền cho Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons: 26/02/2021.

Tài liệu đính kèm:

► Thông báo Nghị quyết Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

► Danh sách cổ đông lớn của công ty tại thời điểm ngày 26/01/2021.