Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: Ngày 11/3/2019

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ;

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: Ngày 11/3/2019.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền