Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons

Vào sáng ngày 26/03/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons - Tầng 5, tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự Đại hội có đại diện một số đối tác của Công ty như: Tập đoàn Xây dựng Maeda Nhật Bản; Công ty TNHH Maeda Việt Nam; Công ty kiểm toán Deloite Việt Nam; Ngân hàng BIDV Hà Tây; Ngân hàng MB Điện Biên Phủ... Về phía Visicons có ông Đỗ Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT; Ông Hoàng Hoa Cương, Tổng giám đốc; các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, đơn vị và đông đảo cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Đình Hùng khẳng định: “Trong năm qua Công ty đã thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững, bảo toàn vốn và phấn đấu sinh lời; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước... Trong năm 2019, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường xây dựng, tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển ổn định bền vững...”

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐTN năm 2019;

4. Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐTN năm 2019;

5. Tờ trình: Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

6. Tờ trình: Dự kiến Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền;

7. Tờ trình: Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

8. Tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty;

9. Tờ trình: Chủ trương thành lập 02 Công ty con và lập Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh;

10. Tờ trình: Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Về nhân sự, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:

  1. Chấp thuận việc ông Đỗ Đình Hùng được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT và vinh danh ông Đỗ Đình Hùng là Chủ tịch Danh dự Hội đồng quản trị Công ty;
  2. Phê chuẩn việc ông Hoàng Hoa Cương là Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
  3. Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT là ông Fujiwara Akira và 01 Thành viên BKS là ông Trần Tuấn Khanh.

>> Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với sự tán thành 100% của các Cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Ông Nguyễn Văn Quyền – Trưởng ban Kiểm tra tư cách công bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty

Ông Đỗ Đình Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Hoa Cương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Bà Mai Phương Anh - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Trần Văn Khánh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Chủ trương thành lập 02 Công ty con và lập Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT thông báo các nghị quyết của HĐQT về công tác Nhân sự

Vinh danh và tặng hoa chúc mừng Chủ tịch danh dự HĐQT

Hội đồng quản trị tặng hoa và chúc mừng tân Chủ tịch HĐQT, kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Ra mắt Thành viên HĐQT và Thành viên BKS mới được bầu cử bổ sung