Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Tạm ứng cổ tức năm 2018

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: Ngày 01 tháng 03 năm 2019

Tài liệu đính kèm:

► Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền