Hội nghị giao ban sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2012

      Được sự thống nhất của Đảng ủy Công ty, Sáng ngày 23/7/2012, Tại hội trường Văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc Công ty đã tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2012.

       Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty; Các đồng chí: Trưởng, Phó các phòng, ban Công ty; Đội trưởng, Đội phó các Đội Xây dựng; Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng các Công trình Xây dựng; Phụ trách an toàn lao động Công ty. Thành phần mời tham dự: Ban kiểm soát Công ty.

       Chủ trì Hội nghị gồm: Ông Đỗ Đình Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Hoàng Hoa Cương - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty.  

(Toàn cảnh Hội nghị sơ kết)

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Hoàng Hoa Cương - Phó Bí thư Đảng ủy, UVHĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2012.

Bảng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Các chỉ tiêu kế hoạch Đơn vị tính

Kế hoạch

năm 2012

Kết quả SXKD

6 tháng đầu năm

Kế hoạch  SXKD

6 tháng cuối năm

Dự kiến thực hiện

Năm 2012 

Tỷ lệ % dự kiến

thực hiện so với 

kế hoạch năm 2012 

Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 635,099 341,534 304,222 642,814 101,2%
Doanh thu (có thuế VAT) Tỷ đồng 570,938 276,786 327,169 603,955 105,8%
Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 13,050 3,558 9,500 13,058 100%
Đầu tư  Tỷ đồng 47,490 9,839 5,000 15,839 33,4%
Nộp ngân sách nhà nước (các khoản phải nộp) Tỷ đồng 16,737 8,384 9,384 17,768 106,2%
Thu nhập bình quân người/tháng Triệu đồng 5,700 5,500 5,700 5,700 100%

       Hội nghị cũng đã được nghe các Cán bộ quản lý phòng, ban chuyên môn Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm của các Đội Xây dựng, Công trình Xây dựng về các công tác: Thi công xây lắp, Công tác tài chính, công tác tổ chức nhân lực, công tác sử dụng Vật tư máy móc thiết bị.

       Tiếp đến là các ý kiến trao đổi, thảo luận, bàn biện pháp để thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2012 của các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban và các ý kiến chia sẻ kinh nghiệm của đại diện của một số đơn vị thi công đang hoạt động ổn định, hiệu quả góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ SXKD của Công ty.

       Tổng kết Hội nghị, ông Đỗ Đình Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã phát biểu ý kiến kết luận và chỉ đạo các biện pháp và các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đồng thời yêu cầu toàn thể CBCNV Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nỗ lực cố gắng, khắc phục những khó khăn thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2012.

Một số hình ảnh của Hội nghị sơ kết:

(Ông Đỗ Đình Hùng - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

(Ông Hoàng Hoa Cương - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2012)

(Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty Phát biểu tại Hội nghị)

(Ông Trịnh Văn Lịch - Phó Giám đốc Công ty phát biểu ý kiến tại Hội nghị)

(Ông Trần Văn Lương - Trưởng phòng KHKT & QLDA báo cáo đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2012 của các Đội Xây dựng và các BCH Công trường)

(Bà Mai Phương Anh - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012)

(Ông Lê Thành Diệp - Quyền Trưởng phòng TCHC Báo cáo đánh giá công tác tổ chức nhân lực 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012)

(Ông Đỗ Thanh - Trưởng Ban VTTBCG báo cáo thực hiện công tác đầu tư, kinh doanh máy móc thiết bị 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012)