Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 và Danh sách Cổ đông lớn thời điểm 20/06/2020

Kính gửi: 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Xem file đính kèm:

► Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 và Danh sách Cổ đông lớn thời điểm 20/06/2020