Thông báo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 28/06/2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


       Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (phiên giao dịch ngày 01/07/2019).

Tài liệu đính kèm: 

► Ông Hoàng Hoa Cương : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty