Thông báo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 14/06/2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


       Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (phiên giao dịch ngày 14/06/2019).

Tài liệu đính kèm: 

► Ông Nguyễn Phấn Tuấn : Phó tổng giám đốc Công ty

► Ông Trần Văn Khánh : Phó tổng giám đốc Công ty

► Công đoàn Công ty