Thông báo giao dịch CP của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 13/03/2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (thời gian dự kiến thực hiện giao dịch ngày 20/03/2020 đến ngày 18/04/2020).

Tài liệu đính kèm: 

► Bà Mai Phương Anh - Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin