Thông báo giao dịch CP của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 05/07/2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


       Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (thời gian dự kiến thực hiện giao dịch ngày 15/07/2019 đến ngày 12/08/2019).

Tài liệu đính kèm: 

► Bà Nguyễn Bích Hà - Cổ đông công ty