Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2017 và Danh sách cổ đông lớn

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Vinaconex 6) báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2017 và Danh sách cổ đông lớn.

 

Xem file đính kèm: 

► Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2017

► Danh sách cổ đông lớn