Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Vinaconex 6) báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2017

Xem file đính kèm:

► Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017